Các trường học phải công khai các khoản học phí

Bộ GD&ĐT công bố Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT quy định công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm tăng tính minh bạch các cam kết có liên quan của cơ sở giáo dục để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, người học, gia đình người học và xã hội biết, tham gia giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục. Thông tư áp dụng từ ngày 19/7/2024.

Điểm mới của Thông tư 09 thay thế Thông tư 36 là được bố cục lại theo hướng tường minh, rõ và gọn hơn, với nội dung công khai gồm 2 phần: phần công khai chung đối với các cơ sở giáo dục và phần công khai riêng đối với từng cấp bậc học; giảm tối đa các biểu mẫu bắt buộc cơ sở giáo dục phải kê khai (từ 21 phụ lục giảm còn 2 phụ lục trong báo cáo thường niên). Để tránh chồng chéo trong việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục, Thông tư 09 chỉ quy định nội dung, cách thức, thời điểm công khai và nguyên tắc công khai để cơ sở giáo dục chủ động xây dựng thông tin theo chủ đề tương thích với cấu trúc của trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.

Cơ sở vật chất phải công khai cơ sở vật chất, các khoản thu học phí, lệ phí (Ảnh: Giáo dục.net)

Đặc biệt, theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử tối thiểu là 05 năm kể từ ngày công bố công khai. Thời gian niêm yết công khai (đối với cơ sở giáo dục mầm non; trường, lớp dành cho người khuyết tật chưa có cổng thông tin điện tử tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ tài liệu công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là 05 năm kể từ ngày niêm yết). Ngoài ra các cơ sở giáo dục còn cần phải thực hiện công khai theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. 

Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 19/7/2024.

Posted in: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *